• Post category:Wiadomości

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Żniwa wczoraj i dziś…..” i jest zwany dalej: Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest firma InsERT S.A., z siedzibą przy ul. Jerzmanowskiej 2 we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000306888 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI. Wydział Gospodarczy – KRS, z kapitałem zakładowym w wysokości 16 000 000 zł, NIP 898-19-45-134.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem platformy internetowej Agralan.pl oraz profilu Facebook Agralan.pl w terminie od 28.07.2022 roku (data upublicznienia informacji o konkursie) do 31.08.2022, godzina 23:59 (data przyjmowania prac konkursowych). Prace konkursowe należy nadsyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adresy wskazane w ust. 3.
4. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, i prowadzi gospodarstwo rolne lub jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem/ dzierżawcą nieruchomości rolnych,
b) posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, pod warunkiem, że bierze udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, który prowadzi gospodarstwo rolne lub jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem/ dzierżawcą nieruchomości rolnych
c) nie jest pracownikiem firmy InsERT S.A.,
d) nie jest członkiem rodziny pracownika InsERT S.A.,
e) posiada konto użytkownika na platformie agralan.pl, a jego adres e-mail podany dla potrzeb zakładania konta użytkownika platformy powinien być taki sam, jak adres e-mail podany w formularzu konkursowym.

§ 3
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Podstawą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2,
b) pracą konkursową jest fotografia/są fotografie związana(-e) z tematyką żniw, pokazująca(-e) jak kiedyś wyglądało gospodarstwo Uczestnika konkursu i jak on lub jego bliscy wykonywali swoją pracę. Wspomnienie można zestawić z widokiem tego, jak to wygląda obecnie. Elementem pracy powinien być także krótki opis,
c) Uczestnik jest autorem zdjęcia i posiada do niego prawa autorskie,
d) przekazanie Organizatorowi do dnia 31.08.2022 roku pracy konkursowej poprzez formularz dostępny na stronie: https://strefa.agralan.pl/formularz-konkursu-zniwa-wczoraj-zniwa-dzis/
e) wyrażenie zgody na publikację przesłanej pracy konkursowej na stronach platformy Agralan.pl, strony strefa.agralan.pl oraz w mediach społecznościowych prowadzonych przez Organizatora, a także na stronach i na kanałach informacyjnych Partnera Medialnego Konkursu – magazynu „Agro Profil”,
f) spełnienie wymogu o którym mowa w § 5 ust. 1.
2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz, tj. wypełnić i przesłać jedno zgłoszenie. W przypadku nadesłania przez Uczestnika na konkurs więcej niż jednego zgłoszenia, brane będzie pod uwagę tylko pierwsze zgłoszenie. 
3. Wyklucza się prace wykonane wspólnie (współautorstwo).
4. W przypadku pracy konkursowej zezwala się na stosowanie fotomontażu, polegającego na łączeniu elementów zdjęć pochodzących z różnych plików.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.

§ 4
NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są:
a) dla zdobywcy pierwszego miejsca: Kamera GoPro Hero 9 oraz roczna prenumerata magazynu „Agro Profil”,
b) dla zdobywców nagród dodatkowych (10 sztuk): kubek z nadrukiem oraz półroczna prenumerata magazynu „Agro Profil”. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu. Zdobywcy nagród zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową, która dokona oceny prac nadesłanych przez wszystkich uczestników.
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową, w składzie 6 osób. Komisja wybiera prace, które oceni jako najbardziej oryginalne i ciekawe, kierując się takimi kryteriami jak: walor estetyczny (wykonanie), kreatywność, nowatorstwo, warsztat techniczny oraz trafność w realizacji tematyki Konkursu, przyznając im nagrody o których mowa w ust. 1. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje żaden środek odwoławczy.
4. Dodatkowym sposobem wyłonienia zwycięskiej pracy konkursowej będzie głosowanie użytkowników, zorganizowane przy wykorzystaniu mediów społecznościowych prowadzonych przez Organizatora (profil Facebook).
5. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną lub telefonicznie w ciągu 15 dni roboczych od zakończenia Konkursu, tj. do 21.09.2022 roku na adres e-mail lub numer telefonu wskazany przez nich w zgłoszeniu konkursowym.
6. Wysyłka nagród nastąpi do 30 dni roboczych od zakończenia konkursu, do 12.10.2022.
7. Zwycięzca przyjmujący nagrodę wyraża zgodę na publikację jego danych osobowych (imię, nazwisko, nazwa miejscowości) na profilu społecznościowym organizatora (Facebook) dla potrzeb informacji o wynikach konkursu, a także na publikację zwycięskiej pracy konkursowej na profilu społecznościowym organizatora (Facebook), na stronach platformy Agralan.pl oraz strony strefa.agralan.pl, a także na kanałach informacyjnych Patrona Medialnego Konkursu – wydawcy magazynu „Agro Profil”.
8. Zwycięzca przyjmujący nagrodę wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail/ nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy oraz NIP), potrzebnych do celów logistycznych, podmiotowi odpowiedzialnemu za dostarczenie nagrody na adres wskazany przez Zwycięzcę, w tym także wydawcy magazynu „Agro Profil” – w celu realizacji prenumeraty wspomnianego magazynu, będącej jedną z nagród konkursowych.

§ 5
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego oraz adresu pocztowego, niezbędnych do przekazania nagrody.
2. W przypadku podania nieprawidłowych lub niepełnych danych, Zwycięzca traci prawo do nagrody.
3. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody lub przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu przez Komisję Konkursową lub przez biorących udział w głosowaniu użytkowników prowadzonego przez Organizatora profilu Facebook, według kryteriów określonych w § 4.
4. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim ani wypłacenie równowartości nagrody w postaci pieniężnej͘.
5. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody, a także przez wydawcę magazynu „Agro Profil” – w celu realizacji prenumeraty wspomnianego magazynu, będącej jedną z nagród konkursowych.
6. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

§ 6
REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@agralan.pl lub w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
2. O zachowaniu terminu wskazanego w ust. 1, decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania e-mail.
3. Reklamacje wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
5. Skutecznie złożone reklamacje, zgodne z ust. 1-4, będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Na fotografii (-ach) konkursowej (-ych), poza bezpośrednią tematyką konkursu, może znajdować się także wykonawca fotografii, jak i osoby trzecie.
2. Poprzez przesłanie pracy konkursowej, uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem przesłanej pracy konkursowej oraz że przesłana praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, a także, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do w/w pracy konkursowej. W przypadku skierowania przez osobę trzecią roszczeń związanych z przesłaną na konkurs pracą, uczestnik jest zobowiązany do naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody.
3. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając swoją pracę konkursową – w tym fotografię (-e), udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.
4. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż: a) jest autorem załączonej fotografii, b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które to jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich; c) zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz w serwisie społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/InsertAgralan, a także na łamach magazynu „Agro Profil” i innych kanałach informacyjnych Partnera Medialnego Konkursu – w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu.
5. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania informacji o zmianie oraz zmienionego Regulaminu na stronie Konkursu tj. https://strefa.agralan.pl/regulamin-konkursu-zniwa-wczoraj-zniwa-dzis/
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku braku uzyskania odpowiedniej ilości prac konkursowych, pozwalających na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem.
7. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w terminie do 14 dni od momentu przedstawienia żądania. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.
8. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

Autor

Katarzyna Głowacka Korczak
Specjalista ds. komunikacji marketingowej / Copywriter

Dba o jakość i rozwój platformy, kreując treści, które trafiają do użytkowników poprzez różne kanały komunikacyjne. Posiadane doświadczenie redakcyjne, zdobyte w czasie pracy w mediach, wykorzystuje w codziennych kontaktach z wydawcami mediów tradycyjnych i elektronicznych.